ประกาศ

คณะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ

 

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก

ฐานข้อมูล TCI

Beall's List รายชื่อสำนักพิมพ์และวารสารที่ สกอ.ไม่แนะนำให้ส่งไปตีพิมพ์ 

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ.2562

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากำหนดรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ