BRC Guideline :

 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ประเภททุน

แนวทางการให้ทุน

ระเบียบอ้างอิง

ทุนวิจัย
ประเภททุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
(งบประมาณเหมาจ่าย 300,000 บาท)

1.ระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน (สามารถขอขยายได้อีกไม่เกิน 18 เดือน โดยมีเหตุผลเพื่อขอขยายเวลา)
2.แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด คือ
    2.1 งวดที่ 1 จำนวน 90,000 บาท เมื่อลงนามทำสัญญา
    2.2 งวดที่ 2 จำนวน 210,000 บาท เมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่ใน Beall's List)

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัย
จากเงินกองทุนวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘
2.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
3.รายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI

ทุนวิจัย ประเภททุนเชิดชูเกียรตินักวิจัย (งบประมาณเหมาจ่าย 500,000 บาท)

1. ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน (สามารถขอขยายได้อีกไม่เกิน 24 เดือน โดยมีเหตุผลเพื่อขอขยายเวลา)
2. แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด คือ
    2.1 งวดที่ 1 จำนวน 150,000 บาท เมื่อลงนามทำสัญญา
    2.2 งวดที่ 2 จำนวน 350,000 บาท เมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ(ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่ใน Beall's List)

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘
2.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

งานวิจัยชุดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ

1. ระยะเวลาการให้ทุนอุดหนุน 3 ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 ปีที่ 1 จำนวนทุน 1,000,000 บาท
- ระยะที่ 2 ปีที่ 2 - 3 จำนวนทุน 1,000,000 บาท/ปี
- ระยะที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป สนับสนุน ไม่เกินร้อยละ50 ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่ไม่ตำกว่า 600,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี
ต้องมีแผนการดำเนินโครงการ แผนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติชุดโครงการ
ทั้งนี้บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจะต้องลงตีพิมพ์ในวารวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในรายชื่อวารสารต้องห้าม Beall's List ทั้งในรายชื่อวารสาร และรายชื่อสำนักพิมพ์

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘
2.ประกาศรายชื่อวารสารต่างประเทศที่สามารถรับเงินรางวัล บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
3.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ

ประเภทเงินรางวัล
1. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นเลิศ เงินรางวัล 500,000 บาทต่อบทความ
2. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการนานาชาติ เงินรางวัล 200,000 บาทต่อบทความ
3. ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการนานาชาติอื่นๆ เงินรางวัล 50,000 บาทต่อบทความ
เงื่อนไข
1.เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็น Referee Journal และอยู่ในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ/ฐานข้อมูลที่อยู่ในประกาศ ก.พ.อ./ฐานข้อมูลที่ สกว. สกอ.หรือ สมศ.ให้การรับรอง
2.เป็นบทความซึ่งระบุชื่ออาจารย์ผู้ขอรับรางวัล ชื่อคณะ และ /หรือ มหาวิทยาลัย
3.บทความที่ตีพิมพ์ไม่เป็นผลงานหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อขอรับปริญญาของการศึกษา
ทั้งนี้บทความวิจัยที่จะขอรับเงินรางวัลจะต้องลงตีพิมพ์ในวารวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในรายชื่อวารสารต้องห้าม Beall's List ทั้งในรายชื่อวารสาร และรายชื่อสำนักพิมพ์

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘
2.ประกาศรายชื่อวารสารต่างประเทศที่สามารถรับเงินรางวัล บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
3.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยธุรกิจ ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556

ทุนอุดหนุนผลงานวิจัยที่ เผยแพร่แล้ว(งบประมา ณเหมาจ่าย 500,000 บาท)

1. เป็นบทความที่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเป็ นผู้เขียนบทความหรือผู้เขียนบทความ ร่วม โดยระบุชื่อคณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัยปรากฏในวารสารด้วย
2. เป็นบทความที่มีการเผยแพร่แล้วในวารสารวิชาการนานาชาติ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เผยแพร่จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน
3. ไม่เป็นบทความที่ตีพิมพ์เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา
4. ไม่เป็นบทความที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
5. ไม่เป็นงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการจัดทำวิจัยจากแหล่งอื่น

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วจากเงินกองทุนวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ.๒๕๖๑

 สรุปรายชื่อวารสารและฐานข้อมูลที่สามารถขอรับเงินรางวัลได้

เอกสารแนะนำการให้บริการของศูนย์วิจัย