ประกาศ

คณะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ

 

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก

ฐานข้อมูล TCI

Beall's List รายชื่อสำนักพิมพ์และวารสารที่ สกอ.ไม่แนะนำให้ส่งไปตีพิมพ์ 

ระเบียบ มธ.การจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยของคณะฯปี 2558 (เงินรายได้ของคณะ)

ระเบียบ มธ.การจ่ายเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ ปี 2558