Contact Us :

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์วิจัยธุรกิจ ศูนย์ท่าพระจันทร์
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 02-613-2229 ,02-226-4519

ศูนย์วิจัยธุรกิจ ศูนย์รังสิต
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5744-5