BRC Services :

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจในการทำวิจัย จึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่

Download เอกสารแนะนำบริการ

 

 

 เงินทุนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย เงินทุนเชิดชูเกียรตินักวิจัย (เงินกองทุนวิจัยคณะฯ)

      คู่มือ         ระเบียบที่เกี่ยวข้อง         ยื่นขอรับทุนผ่านระบบ

 

โครงการวิจัยวิชาการระดับภาควิชาและสาขาวิชา

      คู่มือ          แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ           ระเบียบที่เกี่ยวข้อง      

 

โครงการวิจัยสถาบัน

     คู่มือ          แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ           ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตำรา

      ตำราแบบปกติ               ตำราแปล        ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1        ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2

 

 

 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำหนังสือ

  หนังสือรวมกรณีศึกษา     หนังสือรวมบทความ     หนังสือโมโนกราฟ    หนังสืออธิบายศัพท์    หนังสือคลังข้อสอบ

  หนังสือคู่มือตำราสำหรับผู้สอน    หนังสือคู่มือตำราสำหรับผู้เรียน    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2

 

 

 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการที่เผยแพร่แล้ว

   ตำรา (fast track)       หนังสือโมโนกราฟ (fast track)     หนังสือรวมบทความ (fast track)    

   กรณีศึกษา (fast track)      ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2

 

แนะนำฐานข้อมูล

แนะนำ Website และ Simulation Game
- Balanced Scorecard Simulation Game

สรุปเงื่อนไขในการขอรับทุนตามระเบียบการจ่ายเงินวิจัยปี 2558
สรุปเงื่อนไขในการขอรับทุนตามระเบียบการจ่ายเงินวิจัยปี 2558(ทุนวิจัยสถาบันและทุนวิจัยภาค/สาขาวิชา)

การเผยแพร่งานวิจัย ( สำหรับคณาจารย์ที่นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ)

 ** สรุปรายชื่อวารสารและฐานข้อมูลที่สามารถขอรับเงินรางวัลได้ **

แบบฟอร์มขอรับรางวัลการตีพิมพ์ (Pb.01) 
แบบฟอร์มขอรับรางวัลการตีพิมพ์กรณีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (Pb.01-SRG) 
แบบฟอร์มขอรับค่าบรรณาธิกรณ์(Pb.02) 
แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ (Pb.03)
 
ประกาศรายชื่อวารสารฯ 

แบบฟอร์มต่างๆ 
\